SK  |  EN  |  DE  |

právne služby


Obchodné právo

 • Založenie, zmeny a likvidácia obchodných spoločností – kompletný právny servis, vypracovanie dokumentov a návrhy do obchodného registra
 • Poradenstvo pri kúpe a predajoch podnikov
 • Vypracovanie všetkých typov obchodných zmlúv, posúdenie zmlúv, právny rozbor, účasť na rokovaní
 • Zastupovanie klientov pred súdmi vo všetkých druhoch obchodných sporov
 • Vymáhanie pohľadávok súdnou i mimosúdnou cestou

Rodinné právo

 • Rozvody, výživné, osvojenie, určenie a zapretie otcovstva – vypracovanie návrhov na súd, zastupovanie na súde
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Občianske právo

 • Nehnuteľnosti: Kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, záložné zmluvy, návrh na vklad do katastra, zmluvy o nájme nehnuteľností – kompletný právny servis (Pre bezpečný a rýchly prevod nehnuteľností advokátska kancelária poskytuje klientom autorizáciu spísanej zmluvy s potvrdením doložkou o autorizácii)
 • Vypracovanie občianskoprávnych zmlúv
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní
 • Ochrana ľudských práv a základných slobôd - poradenstvo, vypracovanie sťažnosti a zastupovanie pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva
 • Dedičské konanie – zastupovanie klientov
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Právo ochrany spotrebiteľa
 • Právo pozemkových spoločenstiev

Pracovné právo

 • Zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch, účasť na mimosúdnych rokovaniach
 • Poradenstvo pri vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru

Finančné právo

 • Daňové konanie a súvisiace konania
 • Preskúmanie rozhodnutí správcu dane súdmi
referencie